Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

Детальніше: Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

 6

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра соціальної філософії та філософії освіти НПУ імені М.П. Драгоманова була створена у 2005 році як загальноуніверситетська відповідно до рішення Вченої ради університету від 24 березня 2005 року. У грудні 2007 році кафедру було перейменовано з кафедри філософії освіти на кафедру соціальної філософії та філософії освіти. З вересня 2016 року кафедру об'єднано з кафедрою освітньої політики та перейменовано на кафедру соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

 

rector 10 

Засновник кафедри -

Віктор Петрович Андрущенко. 

 

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

Заповнюється...

 

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ: 

 

Вашкевич

Вашкевич Віктор Миколайович

Посада: Завідувач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор філософських наук (2007 р.), професор (2010 р.), академік Української Академії наук (1994 р.).

Освіта: Закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка (1978 р.).

Заслужений працівник народної освіти України (1997 р.).

Керівник гуманітарного відділення УАН,

Голова спеціалізованої ради із захисту дисертаційних робіт (докторських, кандидатських) з соціальної філософії і філософії історії, філософії освіти.

Головний редактор всеукраїнського фахового видання з історичних, філософських, політичних наук – збірника наукових праць «Гілея: науковий вісник».

Викладає дисципліни: «Соціальна філософія», «Філософія освіти».

Професійний і науковий інтерес: займається комплексними дослідженнями проблем соціальної політики, філософії освіти.

Публікації: Автор понад 230 друкованихнауковихпраць з історії, філософії, політології, з них 18 монографій.

 Бобрицька

 Бобрицька Валентина Іванівна

Посада: Професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене званняДоктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2006 р.), професор (2011 р.).

Освіта: Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка за спеціальністю біологія і хімія та здобула кваліфікацію вчителя середньої школи.

Є почесним академіком Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я, здійснює на громадських засадах діяльність з розроблення й реалізації наукових і практичних заходів зі збереження здоров'я молодого покоління.

У 2015 р. пройшла стажування в секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, надавала експертну оцінку законопроектів з освіти. У 2016 р. увійшла до робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з підготовки проекту Закону України «Про освіту».

Викладає дисципліни: «Освітня політика», «Державна освітня політика», «Порівняльна освітня політика» для студентів ОC «магістр»

Професійний і науковий інтерес: макаренкознавство; професійна підготовка вчителя; теорія і практика впровадження здоров'язбережувальних освітніх технологій; освітня політика України і зарубіжних країн.

Публікації: Є авторомпонад 250 публікацій

 Герасимова

 

Герасимова Ельвіра Миколаївна

Посада: Професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор філософських наук, професор.

Освіта: Закінчила історичний факультет Харківського державного університетуімені О.М. Горького.

Викладає дисципліни: «Філософія освіти», «Вища освіта і Болонський процес», «Соціальна філософія», «Освітня політика».

Професійний і науковий інтерес: Займається комплексним дослідженням філософсько-економічного контексту глобалізованого світу, особливостями ментальної структури економічних знань в Україні, а також проблематикою ціннісно-смислових засад сучасної економічної освіти.

ПублікаціїЄ автором понад 70 публікацій.

 

 Гальперіна

 

Гальпєріна Вікторія Олегівна

Посада: Доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат філософських наук зі спеціальності “Соціальна філософія та філософія історії” (2003 р.), доцент.

Освіта:Закінчила у 1998 році

з відзнакою Мелітопольський державний педагогічний інститут.

Викладає дисципліни: «Філософія освіти» та «Вища освіта та Болонський процес».

Професійний і науковий інтерес: полягає у дослідженні питань філософії освіти та освітньої політики, створення європейського простору вищої освіти, імплементації міжнародних правових інструментів у правозастосовчу практику в Україні з точки зору захисту прав людини (питання рівного доступу до якісної освіти, протидії дискримінації в освітній сфері).

Публікації: Автор більше 30 науковихпублікацій.

 

 Горохов

 Горохов Сергій Вікторович

Посада: Доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене званняКандидат історичних наук.

Освіта: Закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренко.

Викладає дисципліни: «Освітня політика» для студентів ОС «магістр».

Професійний і науковий інтерес: історичний дискурс розвитку освіти та освітньої політики України.

 Заблоцький

 

Заблоцький Віталій Петрович

Посада: Професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор філософських наук (2002р.), професор (2006р.).

Освіта: Закінчив Донецький державний університет (1983р.).

Викладає дисципліни: «Філософія освіти».

Професійний і науковий інтерес: політичні ідеології, основидемократії, політологія, філософія освіти, мистецтвознавство (дослідження книжкової ілюстрації).

Публікації: Автор близько 200 наукових праць, зокрема брошур, монографій, учасник ряду міжнародних освітніх проектів.

 

 Кучеренко

 Кучеренко Василь Васильович

Посада: Старший викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Освіта: Закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка.

Викладає дисциплін: «Філософія освіти», «Онтологія освіти», «Вища освіта і Болонський процес», «Історична ґенеза філософії освіти»

Професійний і науковий інтерес: соціально-філософські та аксіологічні проблеми студентської молоді у трансформаційному суспільстві.

 Макаренко

 

Макаренко Світлана Олегівна

Посада: Старший викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат філософських наук.

Освіта: Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

Викладає дисципліни: «Освітня політика», «Освітній консалтинг та аудит», «Освітнє лідерство» для студентів ОС «магістр».

Професійний і науковий інтерес: навчання, виховання і самовдосконалення обдарованої молоді; створення, впровадження і розвиток системи роботи з обдарованою молоддю в Україні.

 

 Отрешко

Отрешко Володимир Сергійович

Посада: Професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор філософських наук, професор.

Освіта: Закінчив Черкаський національний педагогічний університет.

Викладає дисципліни: «Філософії освіти».

Професійний і науковий інтерес: соціальна філософія, філософія історії, філософія освіти, філософія культури.

 Павлова

 

Павлова Катерина Анатоліївна

Посада: Старший викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат юридичних наук.

Освіта: Закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого (факультет підготовки кадрів для органів юстиції) за спеціальністю «Правознавство».

Викладає дисципліни: «Освітня політика» для студентів ОС «магістр», «Сучасна державна політика України» для студентів ОС «бакалавр».

Професійний і науковий інтерес: правові механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави; місце освітньої політики в системі інститутів громадянського суспільства.

 

 Терепищий Терепищий Сергій Олександрович

Посада: Професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене званняДоктор філософських наук, доцент.

Освіта: Закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2006 р.)

Голова Ради молодих вчених Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Член Громадської ради при МОН України.

Викладає дисципліни: «Філософія освіти», «Онтологія освіти».
Професійний і науковий інтерес: постколоніальні дослідження у галузі освіти, вивчення суперечливих процесів та наслідків індоктрінації, корупції та відсутності прозорості у перехідних суспільствах.

Публікації: Є автором понад 70 публікацій.

 

 Процька Світлана Миколаївна

Посада: Викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Освіта: Закінчила Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка (2009 р.),  Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2010 р.)за спеціальністю .

Викладає дисципліни«Освітня політика» для студентів ОС «магістр», «Інноваційні технології навчання і виховання» для студентів ОС «бакалавр».

Професійний і науковий інтерес: ІКТ в освіті; комп'ютерно орієнтована методика формування професійних компетентностей майбутній учителів-філологів.

 Буряк

 Буряк Наталія Борисівна

Посада: Викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Освіта: Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2013р.) та Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2014р.).

 Викладає дисципліни: «Філософія освіти»

 Професійний і науковий інтерес: соціальна філософія, філософія історії, філософія освіти, філософія культури.

 

 

 Андрущенко

 Андрущенко Віктор Петрович

Посада: Ректор національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, засновник кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Освіта:Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За здобутки у галузі освіти, науки і техніки В. Андрущенко нагороджений Першою премією Національної академії педагогічних наук України, почесною медаллю імені лауреата Нобелівської премії Альберта Швейцера, Міжнародною літературно-мистецькою премією імені Г. Сковороди. Дипломом лауреата премії імені Дмитра Чижевського НАН України. Кавалер нагороди Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи. Кавалер орденів «За заслуги» І, ІІ і ІІІ ступенів, «За розбудову освіти». «За заслуги. Орден Нестора Літописця» III ступеня, Святого Рівноапостольного князя Володимира III ступеня. Міжнародний Сократівський комітет присвоїв В. Андрущенку звання Лауреата Міжнародної премії у сфері наукових досліджень «Ім’я в науці». За внесок у зміцнення міжнародних відносин у сфері науки Вчена рада Міжнародного університету Відня (Австрія) спільно з Номінаційним Комітетом Європейської Бізнес Асамблеї (Оксфорд, Велика Британія) присвоїла академіку В. Андрущенку звання «Почесний професор Міжнародного університету м. Відня», а університет було нагороджено міжнародною відзнакою «Європейська якість». Академік Віктор Андрущенко також отримав Почесну відзнаку Української Ради Миру «Орден Миру» І ступеня за вагомий внесок у справу збереження справедливості, гуманізму, миру й злагоди у світі, високопрофесійну та самовіддану працю на благо Батьківщини й утвердження слави України на міжнародній арені.

Викладає дисципліни: «Соціальна філософія», «Філософія освіти».

Професійний і науковий інтерес: методологічні, соціально-філософські та філософсько-культурологічні проблеми становлення та самореалізації особистості, соціально-політичні проблеми трансформаційного суспільства.

Публікації: Автор близько 700 наукових праць, серед яких 25 індивідуальних і близько 45 колективних монографій, підручників, навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів.

 

 Вернидуб

 Вернидуб Роман Михайлович

Посада: Професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики, проректор з навчально-методичної роботи.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор філософських наук, доцент.

Освіта: Закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О. Горького.

Викладає дисципліни: «Експертна діяльність у сфері освіти», «Організація управління навчальним процесом у ВНЗ», «Освітня політика», «Адаптація освіти України до європейського освітнього простору».

Професійний і науковий інтерес: Інтеграція наукової і навчальної діяльності, модернізаціязмісту вищої педагогічної освіти,методологія розробки освітніх програм та навчальних планів підготовки педагогічних працівників, інформатизація управління освітнім процесом, вдосконалення організаційних засад професійної підготовки у ЗВО.

Публікації: Автор понад 190 публікацій, має 2 авторських свідоцтва на винаходи.

 Савельєв

 Савельєв Володимир Леонідович

Посада: Професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене званняДоктор історичних наук, професор.

Освіта: Закінчив Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка.

Лауреат державної премії України в галузі освіти у номінації "Наукові досягнення в галузі освіти" за цикл наукових праць "Філософія освіти: пошук пріоритетів"(2013 р.), член двох спеціалізованих вчених рад НПУ імені М.П. Драгоманова з захисту дисертацій з політології, соціальної філософії та філософії освіти.

Викладає дисципліни: «Філософія освіти», «Вища освіта і Болонський процес».

Професійний і науковий інтерес: історія західної політичної думки, політична система сучасного суспільства, освітня політика в умовах глобалізації.

Публікації: Автор книг, різноманітних публікацій з політології, філософії освіти

Гомілко 

 Гомілко Ольга Євгеніївна

Посада: професор кафедри соціальної філософії, філософії освітити та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор філософських наук, професор.

Освіта:Закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, філософський факультет (1981р.).

Викладає дисципліни: «Соціальна філософія». «Філософія музики».

Професійний і науковий інтерес: Філософська антропологія, філософія освіти, філософія культури, соціальна філософія.

Публікації: Автор понад 150 публікацій.

 Кушерець

 Кушерець Василь Іванович

Посада: Професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН, заслужений діяч науки і техніки України.

Освіта:Закінчив філософський факультет Київського державного Університету імені Т.Г. Шевченка

Викладає дисципліни: «Філософія освіти».

Професійний і науковий інтерес: наукове обґрунтування та розробка методичних й проектних технологій інформаційно-освітньої та науково-просвітницької діяльності в контексті філософії незатухаючого віку людини, сучасних вимог активізації різноманітних навчальних форм в підвищенні ефективності лекторсько-просвітницької роботи.

Публікації: Автор понад 300 наукових праць, підручників, навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, слухачів різноманітних форм інформаційно-освітньої та науково-просвітницької діяльності.

 Панченко

 Панченко Леся Миколаївна

Посада: Професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене званняКандидат філософських наук, доцент.

Освіта: Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Вчений секретар експертної ради з філософських, політичних та соціологічних наук ДАК МОН України, член Центрально-европейського товариства філософії освіти (CEUPES); член Товариства філософської педагогіки імені Б.Ф. Трентовського (Польща).

Викладає дисципліни: «Філософія освіти».

Професійний і науковий інтерес: соціальна філософія, філософія історії, філософія освіти, філософія культури.

Боднар 

Боднар Ксенія Анатоліївна

 

Посада: Доцент кафедри соціальної філософії та філософії освіти соціальної філософії та філософії освіти.

 

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат філософських наук, доцент.

 

Освіта: Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут.

 

Викладає дисципліни: «Філософія освіти».

 

Професійний і науковий інтерес: філософія освіти; ціннісні аспекти освіти; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

 

 Артімонова

 АртімоноваТетянаПетрівна

Посада: Старший викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат філософських наук.

Освіта: Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  (2004 р.).

Викладає дисципліни: «Філософіяосвіти», «Філософія науки», «Онтологія освіти», «Вища освіта і Болонський процес».

Професійний і науковийінтерес: соціально-філософські та аксіологічні проблеми студентської молоді у трансформаційному суспільстві.

Муляр 

Муляр Володимир Ілліч 

Посада: Професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор філософських наук, професор.

Освіта: Закінчив Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка (1983р.) заспеціальністю: «Філософія».

Викладає дисципліни: «Філософія освіти», «Онтологія освіти», «Вища освіта і Болонський процес»

Професійний і науковий інтерес: методологічні, соціально-філософські та філософсько-культурологічні проблеми становлення та самореалізаціїособистості, соціально-політичні проблеми трансформаційного суспільства.

Публікації: Автор понад 200 публікацій.

 Степаненко

Степаненко Ірина Володимирівна

Посада: професор кафедри соціальної філософії, філософії освітити та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор філософських наук, професор.

Освіта: Закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю філософ, викладач філософських дисциплін (1986 р.).

Викладає дисципліни: «Філософія освіти», «Соціальна філософія».

Професійний і науковий інтерес: ціннісні і особистісні виміри освіти у контексті сучасних соціокультурних трансформацій, культурно-гуманістичні стратегії розвитку вищої освіти для стійкого розвитку суспільства, інтернаціоналізація вищої освіти.

Публікації:Є автором більше 150 публікацій.

 Дудник

Дудник Юрій Павлович

Посада: Доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта: Закінчив Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова.

Викладає дисципліни: «Освітня політика», «Якість освіти та моніторинг якості», «Політика і управління» для студентів ОР «магістр», «спеціаліст».

Професійний і науковий інтерес: забезпечення якості освіти, моніторинг якості освіти, управління у сфері освіти.

 

 

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 

Заповнюється...

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ ВІД КАФЕДРИ:

 

1. Вища освiта i Болонський процес
2. Фiлософiя освiти
3. Онтологiя освiти
4. Соціальна фiлософiя
5. Вступ до фiлософiї освiти
8. Аксіологія освiти
9. Iсторична генеза фiлософiя освiти

 

ОСВІТНІ РЕСУРСИ

 

Заповнюється...

Е-бібліотека

Your text...

 

Дистанційні курси

 

Your text...

 

 

 

 

 

 

Всього відвідувань 

338741
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
181
558
331875
5018
4865
338741

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-03-27 03:25:26
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115743