Варіативні дисципліни для спеціальності 073 Менеджмент (денна форма навчання)

Опис начальної дисципліни

«Організація проектної діяльності в міжнародному освітньому просторі»_ВВ.2.2.03

Загальні характеристики дисципліни 

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузьзнань (шифр, назва)

07 Управління та адміністрування

Кількістькредитів - 3

Методинавчання: лекція, евристична бесіда, опитування, диспут, методи факторного та кластерного аналізу, методи дизайн-мислення та гейміфікації, метод мікро-навчання, метод проектів.

Спеціальність (код, назва)

073Менеджмент

Загальнакількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітнійрівень

другий (магістерський)

Лекції:

8

6

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

вибіркова

8

6

Лабораторні заняття:

Формипоточного контролю:

опитування, контрольніроботи, комплекснаконтрольна робота, тестування.

Ріквивченнядисципліни за навчальним планом

2-й рік

   

Індивідуальна робота:

Семестр 3

   

Самостійна робота:

Тижневенавантаження (год.)

- аудиторне4 год.;

- самостійна робота -8 год.

74

78

Форма підсумкового контролю:

Залік

Співвідношенняаудиторних годин і годин СРС:

Мованавчання- українська

1/3

 

Передумовинавчання завершення бакалаврату будь-якої спеціальності

Мета і завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних знань проектних технологій сучасної міжнародної освіти та формування компетенцій орієнтації в сучасному ринку освітніх послуг. Основними завданнями є: вивчення сутності, принципів та функцій проектних технологій сучасної освіти, ознайомлення із специфікою планування та імплементації проектного навчання, вивчення нормативно-законодавчого забезпечення міжнародного співробітництва в галузі реалізації проектів, формування компетенцій з підготовки проектної документації та опрацювання бюджету проекту, або його інвестиційного плану..

Програма навчальної дисципліни: Модуль І. Організація та управління проектною діяльністю в міжнародній освіті. (Характеристика і класифікація освітніх проектів, Основні принципи менеджменту освітніх проектів, Аналітика внутрішнього і зовнішнього середовища реалізації проекту, Нормативно-законодавчі акти проектної діяльності в освіті, Методи та засоби проектного аналізу,їх економічна верифікація, Показники ефективності проектів). Модуль ІІ. Мережа сучасних міжнародних освітніх проектів (Грантовапідтримка за Рамковоюпрограмою ЄС Horizon 2020, Грантовапідтримка в рамках програмиакадемічнихобмінівім. Фулбрайта (Fulbright, Ukraine), Стипендії та підтримка від Австрійської служби обмінів (OEAD), Стипендії від Германської служби академічних обмінів (DAAD), Стипендії та гранти за програмою ERASMUS+, Грантовапідтримкавід ООН (UNESCOFellowships/InternshipsProgrammes), Гранти в рамках конкурсу «Всесвітністудії» (WorldWideStudies)за підтримки фонду ВіктораПінчука).

Бібліографія: 1. Закон України «Про вищуосвіту», 2014 р. 2. Батенко Л.П., ЗагородніхО.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.– 231 с. 3. Веретенников В.І., Тарасенко Л.М., Гевлич Г.І. Управління проектами: Навчальнийпосібник. – К.: Центр навчальноїлітератури, 2006. – 280 с.4. Довідниккористувача ЄКТС, Брюссель, 2009 р.

Методичне забезпечення:  програманавчальноїдисципліни, робочапрограманавчальноїдисципліни, контрольніроботи, тести.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)        у ІІ семестрі.

Лектор: Яценко Олена Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедрипедагогіки і психологіївищоїшколи.

Факультет магістратури, аспірантури і докторантури. Адреса:миїв, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-91.

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, овітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчанн

   

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

1801 Специфічні категорії

( шифр і назва)

 

За вибором ВНЗ

Напрям підготовки

---

( шифр і назва)

Модуль – 3

Спеціальність    (професійне спрямування)

8.18010020 Управління навчальним закладом

Рік підготовки:

Змістових модулів - 3

5-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсова робота

Семестр

   

Загальна кількість годин 118

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -2

в.т.ч. індивідуальна робота,

самостійної роботи

студента

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

18 год.

 

Практичні, семінарські

16 год.

 

Лабораторні

  • год.

 

Індивідуальна робота

  • год.

 

Самостійна робота

74 год.

 

Індивідуальні завдання:

курсова робота

Вид контролю: екзамент

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

 

для денної форми навчання - 34/74/

 

для заочної форми навчання - __/ __/ __

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Курс  « Менеджмент міжнародних освітніх проектів» спрямований на розкриття теоретичних та практичних засад формування міжнародних звязків, освітніх та наукових проектів в глобальній освітній та науково-дослідницькій простір.

 

Всього відвідувань 

315335
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
223
426
308910
2012
4923
315335

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-11-13 03:34:19
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115743