Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціалізація «Менеджмент міжнародної освітньої діяльності»

 

І блок вибіркових дисциплін

 

 

Анотація дисципліни «ГЛОБАЛЬНА ОСВІТА»

(вибіркова дисципліна)

Мета навчальної дисципліниоволодіння теоретичними знання щодо поняття та сутності глобальної освіти; сформувати навички моделювання процесів, перспектив та наслідків глобальної освіти; принципів розвитку вищої освіти в умовах глобалізації.

Предмет курсу: сучасні процеси глобалізації освіти та освітня політика держави в сучасних умовах еволюції міжнародногоосвітнього простору; теоретико-методологічні та практичні фактори побудови, функціонування та управління освітніми інституціями на державному, міждержавному, міжнародному та транснаціональному рівнях.

Завдання дисципліни: визначити соціально-культурну парадигму глобалізації освіти та її наслідки для України; методологію дослідження системи освіти в умовах глобалізації; моделі впровадження освітньої політики в умовах глобалізації та національної безпеки; політично-правове регулювання освітнього простору.

Перелік знань та вмінь, яких набуде студент після опанування дисципліни:

Знання: концепції глобальної освіти та основних засад глобалізації освітнього процесу, враховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості держави; основних тенденції розвитку глобальної освіти та міжнародного ринку освітніх послуг; організації інформаційного забезпечення контролю над процесами взаємодії в освітньому обміні; особливості підготовки й укладання угод на матеріально-технічне забезпечення програм міжнародного освітнього обміну.

Вміння: виявляти та аналізувати сучасні тенденції глобалізації освітнього процесу, вирішувати проблеми та прогнозувати перспективи співпраці в міжнародному освітньому просторі в умовах українських реалій, виконувати фінансово-технічне обґрунтування міжнародної співпраці та оцінювати її ефективність, ураховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього; проводити пошуки оптимальних напрямків і методів співпраці освітян різних країн.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії. Набуті знання та уміння студенти зможуть реалізувати на посадах фахівців і професіоналів, а після набуття професійного досвіду – на керівних посадах у сфері управління міжнародною освітою, а саме:

–керівників підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання.

–менеджерів (управителів) в освіті.

Зміст дисципліни за темами:

Тема1- історичні передумови реформування та соціально-політичні фактори розвитку освіти;

Тема2- реформування освіти: стратегічні аспекти;

Тема3- тенденції розвитку вищої освіти закордоном;

Тема4-глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: наслідки для України;

Тема5- провідні ідеї концепції глобальної освіти;

Тема6- філософські основи в умовах глобалізації;

Тема7- моделі глобальної освіти;

Тема8- перспективи розвитку глобальної освіти;

Тема9- глобальні та регіональні тенденції розвитку вітчизняної освіти.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ECТS/ 90 годин8 - лекц., 8 – семінар., 74 – самост. р., форма контролю: залік.

         Викладач: Свириденко Д. Б. – д.філос.н., доцент.

Основна література:

1.    Андрущенко В. П. та ін. Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку XXI століття: Монографія / В. Андрущенко (керівник), Л. Горбунова, Л. Зязюн, А. Корецька, М. Култаєва, В. Лутай, В. Мудрак, І. Надольний, Л. Панченко, І. Радіонова, В. Ярошовець / Серія «Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми». - К.: Педаго­гічна думка, 2007. - 352 с.

2.    Барліт О. О. Основи стратегічного менеджменту в освіті / О. О. Барліт, М. В. Елькін, М. М. Окса. – Мелітополь : МДПУ, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 256 с.

3.    Белорус О.Г. Экономическая система глобализма: монографbя / Белорус О.Г. – К. : КНЭУ, 2003. – 376 c.

4.    Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. бла- год. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики»; кер. авт. кол. Т.В. Фініков. – К.: Таксон, 2012. – 54 с.

5.    Навчальний посібник з курсу «Філософія освіти» для осіб, що навчаються в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». / Т.Н. Кучера, Л.І. Насонова, В.В. Дейнека. – Харків: ХНМУ, 2015. – 63 с.

6.    Сбруєва А. Глобальні та регіональні тенденції розвитку вищої освіти в умовах побудови суспільства знань : препринт / А. Сбруєва. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 80 с.

7.    Філософія освіти: Навчальний посібник / За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с.

 

Анотація дисципліни «ЕКОНОМІКА ОСВІТИ»

(вибіркова дисципліна)

І. Основна мета засвоєння курсу – формування знань щодо специфічних виробничих відносин в системі освіти та економічного механізму функціонування освіти як організаційно-економічної системи, як галузі соціально-економічної діяльності і набуття вмінь аналізувати економічний стан освітньої установи, визначати потреби в ресурсах для виконання завдань освітньої діяльності, планувати доходи і витрати, складати кошторис, визначати ефективність освітньої діяльності.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Економіка освіти» дозволяє набути студентам додаткової фахової компетенції при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завданнями дисципліни є: − висвітлити значення і місце освіти в умовах ринкової економіки; − надати характеристику ринку освітніх послуг в Україні, його взаємодію з ринком праці; особливостей формування попиту, пропозиції, ціноутворення на освітні послуги; − сформувати знання про навчальний заклад як суб’єкт господарювання; − розкрити питання про організацію і оплату праці в освітніх установах; про склад, класифікацію і оцінювання складових навчальноматеріальної бази навчального закладу; − сприяти становленню базової професійної компетентності магістранта для теоретичного осмислення, вирішення освітніх, дослідницьких і практичних задач щодо використання економічних моделей та принципів в управлінні освітнім закладом; − здійснення професійної освіти та особистісного зростання для проектування економічних процесів в освітній установі; − володіння методами отримання сучасного наукового та емпіричного знання; − активізація самостійної діяльності, включення в дослідну роботу студента.

ІV. Основні завдання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни Основні знання: − актуальні та перспективні цілі розвитку освітньої установи, планувати заходи з їх досягнення; − зміни економічної політики, що впливає на діяльність освітньої установи; − проблеми в діяльності освітньої установи і знаходити ефективні шляхи їх вирішення; − інновації в галузі економіки освіти; − напрями вдосконалення фінансово-господарської діяльності освітньої установи; − управлінські рішення, прогнозувати і оцінювати наслідки даних рішень; − нормативно-правові документи, що регулюють економічну діяльність освітньої установи, організовувати діловодство; − сучасні інформаційні технології, що застосовуються в управлінні освітнім закладом; − фінансово-господарську діяльність економічних одиниць.

Основні вміння:

− формулювати актуальні та перспективні цілі розвитку освітньої установи, планувати заходи з їх досягнення;

− прогнозувати і оцінювати зміни економічної політики, що впливає на діяльність освітньої установи;

− виявляти проблеми в діяльності освітньої установи і знаходити ефективні шляхи їх вирішення;

− аналізувати, оцінювати і впроваджувати інновації в галузі економіки освіти;

− визначати напрями вдосконалення фінансово-господарської діяльності освітньої установи;

− грамотно приймати управлінські рішення, прогнозувати і оцінювати наслідки даних рішень;

− розробляти нормативно-правові документи, що регулюють економічну діяльність освітньої установи, організовувати діловодство;

− використовувати сучасні інформаційні технології, що застосовуються в управлінні освітнім закладом;

− контролювати і аналізувати фінансово-господарську діяльність економічних одиниць.

V. Короткий зміст дисципліни

Модуль І. Теоретичні основи економіки освіти

Тема 1. Економіка освіти як наука.

Тема 2. Результати діяльності у сфері освіти.

Тема 3. Менеджмент і маркетинг у сфері освіти

Модуль ІІ. Ефективність та перспективи розвитку освіти

Тема 4. Механізми державного регулювання освіти.

Тема 5. Соціально-економічна ефективність освітньої діяльності та методи її оцінки.

Тема 6. Перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу Кафедра економіки освіти Факультету соціально-економічної освіти та управління.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 12 год., семінарських – 14 год., самостійної роботи студентів – 64 год. Дисципліна викладається у 3 семестрі.

VIIІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1. Вища освіта в Україні: Навчальний посібник/ За ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с.

2. Вища освіта. Нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: У 2 кн. / Укладачі М.І. Панов, Ю.П. Битяк та ін.; За ред. Проф. М.І. Панова. – Х.: Право, 2006. – 688 с.

3. Каленюк І.С. Економіка освіти: Навчальний посібник/ І.С. Каленюк. – К.: Знання України, 2003. – 316 с.

ІХ. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на семінарських заняттях, оцінювання модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: залік у 3 семестрі.

 

Анотація дисципліни «Охорона праці в галузі»

(вибіркова дисципліна) 

Мета навчальної дисципліни – надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності),поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування охорони праці на робочих місцях у сфері менеджменту та адміністрування.

Завдання навчальної дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно забезпечувати збереження здоров’я і працездатність працівників у виробничих умовах сфери менеджменту через ефективне управління охороною праці та формуванні відповідальності посадових осіб і фахівців за власну та колективну безпеку.

Програма навчальної дисципліни: Правові та організаційні основи охорони праці в галузі. Система управління охороною праці. Навчання з питань охорони праці. Профілактика травматизму та професійних захворювань в галузі менеджменту Професійні ризики діяльності менеджера, причини виникнення , шляхи профілактики та усунення. Основи виробничої безпеки. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці менеджера. Важкість праці. Пожежна профілактика та електробезпека в офісах Держнгагляд за охороною праці в галузію Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

Бібліографія: 

1.Закон України «Про охорону праці».

2. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони прац в галузі. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

3. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

4. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2016 – 336 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекції студентам надаються конспекти лекцій з актуальної тематики зошит для семінарських занять, демонструються слайди, документальні відеоматеріали.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: Необхідні загальні знання з біології, хімії,фізики, фізіології та психології праці , статистичних методів.

Лектор: Шмалєй Світлана Вікторівна.

 

Анотація дисципліни «Організація і управління навчальним процесом у ЗВО»

(вибіркова дисципліна)

1.              Програма вибіркової навчальної дисципліни «Організація і управліня навчальним процесом у ЗВО» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня магістр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 Менеджмент (ОПП «Менеджмент міжнародної освітньої діяльності»). Предметом вивчення навчальної дисципліни є нормативно-правові засади управління та організації освітнього процесу у закладі вищої освіти. Міждисциплінарні зв’язки: філософія освіти, економіка вищої школи, освітня політика, правознавство, історія України, педагогіка вищої школи, міжародні стандарти і якість вищої освіти.

2.              Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни:

1) навчальна програма, затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол від 23 лютого 2017 р. № 7) (Кравченко І.М. Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки магістрів за контекстно-тьюторською технологією галузі знань 01 Освіта, спеціальності 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи), спеціалізації «Андрагогіка», «Тьюторство» / за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Ч. ІІ. С. 7 – 22.);

2) робоча програма навчальної дисципліни;

3) пакети комплексних контрольних робіт, тьюторські групові освітні програми, тьюторські індивідуальні освітні програми (Кравченко І.М. Організація та управління освітнім процесом у ЗВО. Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи: навчально-методичний посібник. Київ, 2018. С. 321 – 326.).

3.              Відповідність ліцензійним вимогам якісного складу науково-педагогічного персоналу, який буде забезпечувати викладання даного курсу.

Лектор – Кравченко І.М., кандидат педагогічних наук, доцент відповідає наступним пунктам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:

П.1.наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection:

- Кравченко І.М. Внесок І.І. Кобиляцького у становлення і розвиток педагогіки вищої школи. Педагогічні науки : збірник наукових праць. 2016. Випуск LXXIV. Том 1. С. 38 – 42. (Copernicus)

- KravchenkoIryna. Tutoring as a pedagogical technology of individualization of studying at the MA course. EuropeanhumanitiesstudiesStateandSociety. 2019. Issue 1(ІІ). P. 246 – 257. (Copernicus)

Кравченко І.М. Проблеми дидактики вищої школи у науковому доробку А.Д. Бондаря. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 18. Т. 1. С. 27 – 33. (Copernicus)

П.2.наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1) Кравченко І.М. Проблема визначення об’єкта і предмета педагогіки вищої школи у навчальній літературі (1990 – 2013 рр.). Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2014. Додаток 4 до Вип. 31, Том 1(9). С. 388 – 396.

2) Кравченко І.М. Проблеми дидактики вищої школи у творчій спадщині М.І. Пирогова. Наукові записки. 2014. Вип. 118. С. 111 – 118.

3) Кравченко І.М. Педагогіка вищої школи: основні категорії. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2014. Додаток 1 до Вип. 5, Том I (52). С. 457 – 464.

3) Кравченко І.М. Обґрунтування принципів дидактики вищої школи у науково-педагогічній літературі (70-ті рр. ХХ ст.). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогіка. 2016. № 2(4). С. 35 – 38.

4) Кравченко І.М. Внесок І.І. Кобиляцького у становлення і розвиток педагогіки вищої школи Педагогічні науки. 2016. Випуск LXXIV. Том 1. С. 38 – 42.

5) Кравченко І.М. Проблеми дидактики вищої школи у науковому доробку А.Д. Бондаря. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 18. Т. 1. С. 27 – 33.

П.3.наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

- Методика виконання магістерської кваліфікаційної роботи : навч.-метод. посіб. 2-ге вид., перероб., доп. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. 150 с.

- Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Тьюторство. Андрагогіка) (пакети індивідуальних та групових тьюторіалів, тестових завдань, комплексних контрольних робіт): навчально-методичний посібник. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – С.342 (у співавторстві)

П.10.організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

Виконує обовязки заступника завідувача кафедри педагогіки і психології вищої школи з навчально-методичної роботи, є заступником голови Науково-методичної ради факультету менеджменту освіти та науки НПУ імені М.П.Драгоманова.

П.13.наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

1. Кравченко І.М. Тестові завдання ”Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ”. Навчально-методичний комплекс: 8.000005 - Педагогіка вищої школи / За ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. Ч.1. С. 171 – 175.

2. Кравченко І.М. Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ : програма навчальної дисципліни. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки магістрів за контекстно-тьюторською технологією галузі знань 01 Освіта, спеціальності 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) (спеціалізації «Андрагогіка», «Тьюторство») / за ред. Н.М.Дем’яненко. Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. Ч. ІІ. С. 7 – 22.

3. Кравченко І.М. Організація і управління освітнім процесом у ЗВО. Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Тьюторство. Андрагогіка) (пакети індивідуальних та групових тьюторіалів, тестових завдань, комплексних контрольних робіт): навчально-методичний посібник / за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. С. 321 – 325.

 

 

ІІ блок вибіркових дисциплін

Анотація дисципліни «МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ»

(вибіркова дисципліна)

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань про структуру, координацію, управління, можливості та проблеми реалізації міжнародних освітніх програм; ознайомлення з практикою організації та впровадження міжнародних освітніх проектів в Україні: шляхи та засоби реалізації.

Предмет курсу: концепції міжнародної освітньої діяльностіглобальний освітній простір, його сутність та еволюція. теоретико-методологічні та практичні фактори побудови, функціонування та управління освітніми програмами на державному, міждержавному, глобальному (транснаціональному) рівнях.

Завдання дисципліни: засвоєння сутності міжнародних освітніх програм, принципів функціонування та управління міжнародними освітніми програмами; характеристика критеріїв участі у міжнародних освітніх програмах; сформувати практичні навички розробки конкурентоспроможних міжнародних освітніх програм, нормативно-методичну документацію, навчально-методичне забезпечення відповідної міжнародної освітньої програми.

Перелік знань та вмінь, яких набуде студент після опанування дисципліни:

Знання: основних засад міжнародних освітніх програм, ураховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості; вимог та умов вибору виконавців програм на конкурсних засадах; основних історичних та сучасних тенденцій розвитку міжнародних освітніх програм на міжнародному ринку освітніх послуг; організації інформаційного забезпечення контролю над процесами опрацювання і реалізації програм; особливостей підготовки й укладання угод на матеріально-технічне забезпечення реалізації програм.

       Вміння: охарактеризувати сучасні існуючі міжнародні освітні програми; виявити проблеми та перспективи реалізації співпраці в міжнародному освітньому просторі в умовах українських освітніх реалій, виконувати фінансово-технічне обґрунтування міжнародних освітніх програм та оцінювати їхню ефективність, враховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього; розробляти кошторис і бюджет програм з урахуванням джерел фінансування; виконувати пошуки оптимальних варіантів програм за різними критеріями умов їхньої реалізації; ефективно контролювати хід реалізації програм та управляти можливими змінами процесу.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії. Набуті знання та уміння студенти зможуть реалізувати на посадах фахівців і професіоналів, а після набуття професійного досвіду – на керівних посадах у сфері управління міжнародною освітою, а саме:

–керівників підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання.

–менеджерів (управителів) в освіті.

Короткий зміст дисципліни за модулями:

Модуль 1: міжнародні освітні програми Європейського Союзу: історія виникнення та шляхи реалізації; міжнародні програми модернізація вищої освіти «Тempus» (І-ІV); програма «Теmpus IV» як складова загальних стратегій ЄС "Enlargement" і "Development" та попередник програми «Еrazmus(КА2. Розвиток потенціалу вищої освіти)яка включає напрям CapacityBuildinginHigherEducation (ex-Tempus); їхні структури та напрями діяльностізапровадження (eligable) проектів «Теmpus», напрям «Жан Моне» (розвитк і підтримка досліджень в галузі проблематики Європейського Союзу) і «Erazmus Mundus» в переміщених з 2014 р. навчальних закладах.

Модуль 2: програма FreeStudent, програми міжнародної організації IREX, міжнародна освітня програма «Подвійного диплому», програма фонду Конрада Аденауера, програми німецької академічної служби обмінів DAAD, програми Вишеградського фонду, програма обміну студентів UGRAD, можливості та перспективи міжнародних освітніх програм в Україні; система управління міжнародними освітніми програмами; міжнародні освітні програми України: можливості та перспективи.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ECТS/ 90 годин8 - лекц., 8 – семінар., 74 – самост. р., форма контролю: залік.

Викладач: Скібіцький О.М. – к.екон.н., доцент

Основна література:

1.        Обзоревропейскогоопытаинтернационализациивысшегообразования/ The review of European experience of internationalization of higher education / Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, European Comission TEMPUS, [Нар. укр. акад.]. – Харьков : Изд-воНУА, 2010. – 56 с.

2.    Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. та ін.] ; за заг. ред. ОМПєхоти. – К. : АСК, 2002. – 255 с.

3.        Банк інноваційних педагогічних технологій / автор-упорядник : Л. В. Галіцина. – Київ : Шк. Світ, 2012. – 104 с.

4.        Джуринский, А. Н. Высшее образование в современном мире : тренды и проблемы: монография / А. Н. Джуринский. – М. : Прометей, 2017. – 186 с.

5.        Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів /З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника - К.: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017.- 118 с.

6.        Сбруєва А. Глобальні та регіональні тенденції розвитку вищої освіти в умовах побудови суспільства знань : препринт / А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 80 с.

 

 

Анотація дисципліни «Державні стандарти і якість вищої освіти»

(вибіркова дисципліна)

І. Основна мета засвоєння курсу – надання студентам ґрунтовних знань з проблеми якості вищої освіти, її теоретичних та практичних аспектів.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності). Дисципліна «Державні стандарти і якість вищої освіти» є складовою підготовки магістрів, в якій розкривається зміст поняття «якість вищої освіти», критеріїв та показників, за якими вона визначається, дається характеристика сучасної практики визначення, виміру і забезпечення якості вищої освіти в Україні.

ІІІ. Завданнями дисципліни є підготовка з питань: – забезпечення розуміння соціального змісту поняття «якість освіти», її філософського виміру; – формування готовності майбутнього викладача організовувати навчальний процес за вимогами Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС); – з'ясування сутності базових понять якості вищої освіти (її означення, структурних компонентів, властивостей тощо); – характеристика процедур і показників оцінювання якості вищої освіти; – ознайомлення студентів з переліком та змістом кваліфікацій та відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

ІV. Основні завдання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни: засвоєння курсу полягає у формуванні ґрунтовних знань з проблеми якості вищої освіти, її теоретичних та практичних аспектів, реформування та стандартизація вищої освіти в Україні: проблеми і перспективи.

Завданнями дисципліни: забезпечення розуміння соціального змісту поняття «якість освіти», її філософського виміру; формування готовності майбутнього викладача організовувати навчальний процес за вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС); з'ясування сутності базових понять якості вищої освіти (її означення, 230 структурних компонентів, властивостей тощо); характеристика процедур і показників оцінювання якості вищої освіти; ознайомлення студентів з переліком та змістом кваліфікацій та відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Короткий зміст дисципліни за модулями:

-       якість освіти: теоретико-методологічні аспекти: якість освіти як суспільна проблема; міжнародна практика забезпечення якості освіти; основні критерії і показники якості освіти; управління якістю освіти.

-       стандарти вищої освіти в Україні: державний стандарт вищої освіти; галузеві стандарти вищої освіти; ліцензування освітньої діяльності; акредитація напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів;

-       засоби оцінки якості вищої освіти: моніторинг якості вищої освіти; стандартизоване тестування; рейтинг ЗВО – інтегральний показник якості їх діяльності.  

 

Анотація дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ  ПРОСТОРІ»

(вибіркова дисципліна)

Мета дисципліниформуваннятеоретичних знань проектних технологій сучасної міжнародної освіти та формування професійних організаційно-проектних компетентностей в сучасному міжнародному ринку освітніх послуг в умовах глобалізації освітнього простору та викликів сучасності, теоретико-методологічної та практичної підготовки, практичних навичок і умінь, проектних методик вирішення різних освітніх завдань в контексті менеджменту міжнародної освітньої діяльності, формування та розвиток у студентів: основних понять та принципів розробки і реалізації міжнародних освітніх проектів.

Предмет курсу: концепції проектноїдіяльностісутність і еволюція міжнародногоосвітнього простору.

      Завдання дисципліни: вивчення сутності, принципів та функцій проектних технологій сучасної освіти; ознайомлення із специфікою планування та імплементації проектного навчання; вивчення нормативно-законодавчого забезпечення міжнародного співробітництва в галузі реалізації проектів; формування компетенцій з підготовки проектної документації та опрацювання бюджету проекту, або його інвестиційного плану; розвиток практичні навички та вмінь у вирішенні маркетингових (аналітичних, методологічних, організаційно-управлінських, кадрових, юридичних та функціональних) задач в загальному контексті організації проектної діяльностівміжнародномуосвітньомупросторі;формуванняпрофесійнихвміньта навичок щодо підвищення конкурентоздатності вітчизняних ЗВО на глобальному ринку освіти; формування професійних компетенції студентів щодо забезпечення високого рівня їх теоретико-методологічної та практичної підготовки з питань управління проектами в глобальному освітньому просторі.

Перелік знань та вмінь, яких набуде студент після опанування дисципліни:

Знання: основних засад міжнародних освітніх проектів, ураховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості; вимог та умов вибору виконавців проектів на конкурсних засадах; основних історичних та сучасних тенденцій розвитку міжнародних освітніх проектів і програм на міжнародному ринку освітніх послуг; організації інформаційного забезпечення контролю над процесами розбудови проекту і його втілення; особливостей підготовки й укладання угод на матеріально-технічне забезпечення проектів.

       Вміння: охарактеризувати сучасні існуючі міжнародні освітні проекти; виявити проблеми та перспективи реалізації проектної діяльності в міжнародному освітньому просторі в умовах українських освітніх реалій, виконувати фінансово-технічне обґрунтування міжнародних освітніх проектів; оцінювати ефективність проекту, ураховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього; розробляти кошторис і бюджет проектів з урахуванням джерел фінансування; виконувати пошуки оптимальних проектів за різними критеріями умов варіантного проектування; ефективно контролювати хід втілення проектів та управляти можливими змінами процесу.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії. Набуті знання та уміння студенти зможуть реалізувати на посадах фахівців і професіоналів, а після набуття професійного досвіду – на керівних посадах у сфері управління міжнародною освітою, а саме:

–керівників підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання.

–менеджерів (управителів) в освіті.

         Зміст дисципліни за модулями:

Модуль 1: організація та управління проектною діяльністю в міжнародній освіті: характеристика і класифікація освітніх проектів, основні принципи менеджменту освітніх проектів, аналітика внутрішнього і зовнішнього середовища реалізації проекту,нормативно-законодавчі акти проектної діяльності в освіті, методи та засоби проектного аналізу,їх економічна верифікація, показникиефективності проектів;

Модуль 2: мережа сучасних міжнародних освітніх проектів: грантова підтримка за програмою ЄС  Horizon2020, грантова підтримка в рамках програми академічних обмінів Фулбрайта (Fulbright, Ukraine),стипендії та підтримка відАвстрійської служби обмінів (OEAD),стипендії від Германської служби академічних обмінів (DAAD),стипендії та гранти за програмою ERASMUS+, грантова підтримка від ООН (UNESCOFellowships / InternshipsProgrammes), гранти в рамках конкурсу «Всесвітні студії» (WorldWideStudies) за підтримки фонду Віктора Пінчука.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ECТS/ 90 годин8 - лекц., 8 – семінар., 74 – самост. р., форма контролю: залік.

Викладач: Яценко О.Д. – к.ф.н., доц.

Основна література:

1.    Єгорченков О. В. Азбука управління проектами. Планування : навч. посіб. / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Є. Ю. Катаєва. – Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2017.–117 с.

2.    Кожушко Л. Ф. Управління проектами : навчальний посібник / Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропивко ; МОН України, НУВГП. – Київ : Кондор, 2016. – 388 с. 

3.    Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів /З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника - К.: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. – 118 с.

4.    Управління проектами: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Менеджмент міжнародних проектів», «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент інновацій», «Логістика»/ Уклад.: Л. Є. Довгань, Г. А.Мохонько, І. П Малик. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с.

   
© ALLROUNDER